ทดสอบ Balloon Lighting Tower

THAI GENERATOR ทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบงานให้กับ กองโรงงานช่างกลกรุงเทพมหานคร